Skoči do osrednje vsebine

Odkrij nas

Domov > O NAS > Projekti

Vodilni partner
operacije
Občina Turnišče
Štefana Kovača 73, Turnišče
9224 Turnišče

Partnerji operacije
Krajevna skupnost Gančani
Gančani 1
9231 Beltinci

Občina Kobilje
Kobilje 56
9227 Kobilje

Občina Dobrovnik
Dobrovnik 297
9223 Dobrovnik

Občina Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci

Občina Lendava
Glavna ulica 20
9220 Lendava

PARADAJZ podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo d.o.o.
Renkovci 57/c
9224 Turnišče

Pomurska turistična zveza
Slovenska ulica 25
9000 Murska Sobota


Tematsko področje ukrepanja
Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR
Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

Specifični cilj
Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti 

Namen operacije
Turisti so v preteklosti prihajali na območje LAS PDL v obliki organiziranih skupin, pri čemer so bili glede obiska omejeni na tiste lokacije, ki jih je izbral organizator potovanj. Tovrstni turizem je v zatonu in v duhu trenutnih razmer bomo razvoj turizma morali usmeriti v bolj odgovoren odnos do lokalnega življenja in domačinov. V skladu s strategijo lokalnega razvoja za LAS PDL je z ukrepi potrebno nasloviti predvsem ohranjanje kulturne dediščine območja LAS ter izboljšati njeno turistično promocijo, saj predstavlja veliko priložnost razvoja. Preti nam namreč nevarnost pozabe nekaterih manj znanih kulturnih znamenitosti. Kljub izjemnim posameznim elementom kulturne in naravne dediščine na območju LAS PDL ni na voljo veliko parcialnih in integralnih turističnih produktov, ki bi celostno povezovali ponudnike in manj znano kulturno-turistično ponudbo na podeželju ali med mesti in podeželjem. Vse navedeno turista prikrajša, da bi obiskal in odkril skrite bisere, na območju LAS PDL pa pomeni prepočasen nadaljnji razvoj. Če strnemo, je problem slabe obiskanosti zalednih krajev, slaba povezanost turističnih potencialov, v našem primeru kulturnih znamenitosti in skromne informacije glede znamenitosti. Istočasno pa so potrebne manjše investicije za primerno predstavitev točk skozi nove turistične produkte.

Ob navedenem smo partnerji projekta videli možnost drugačnega razvoja in inovacije. S poudarkom na manj poznani kulturni dediščini želimo oplemeniti turistične produkte tudi z e-mobilnostjo, kulinarično ponudbo lokalnih produktov, doživetjem z virtualno realnostjo, prostori počitka v parkih ter ustreznimi informacijami. Torej zagotoviti vse elemente celostnega turističnega produkta, ki obiskovalcu ponudi lokalno, avtentično in edinstveno izkušnjo mikrodestinacije. Upoštevaje obseg mikrodestinacije imamo možnost oblikovanja  produktov, ki so realno dosegljivi v enem dnevu z uporabo e-koles, kateri izposoja je na voljo na celotnem območju. Vodilo pri oblikovanju inovativnih produktov bodo kriteriji STO za rangiranje 5-zvezdičnih doživetij: lokalno, avtentično, edinstveno, izkustven, butično in ZELENO. Kriterije  bomo udejanjili skozi inovativni pristop k razvoju turizma ¨Live like a local¨, pristop ki obiskovalcu omogoči vpogled in izkustvo življenja domačinov, brez negativnih posledic na življenje prebivalstva.

Predlagane aktivnosti vodijo k rešitvam in uokvirijo dosedanja prizadevanja upravljavcev kulturne dediščine po širši predstavitvi in povečanju obiska ter tako dolgoročno doprinesejo k ohranitvi snovne in nesnovne dediščine. Predstavitev dediščine bo direktno povezana s prodajo lokalnih produktov in bo ustvarila eno novo delovno mesto. Povezava prenovljene dediščine ter njihova kvalitetna in drugačna interpretacija skozi nove pristope bo v ospredje postavila trajnostno mobilnost turista, pozivala ga bo k uporabi e-kolesa, tudi skozi izposojo e-koles v vseh urbanih središčih območja.

Poti med točkami bomo obogatili in obiskovalca zaposlili z urbano opremo počivališč, parkov, urbanimi igrali za otroke ter tako ustvarili pogoje za integralni turistični produkt. Nenazadnje je jezik del naše kulture in dediščine. Bogatost območja krasi tudi madžarska manjšina in dnevna uporaba madžarskega jezika. Del te zgodbe bomo s konceptom ¨Live like a local¨ vključili v naše nove in sodobnemu turistu privlačne turistične produkte. Ustvarjeni produkti bodo živeli naprej skozi prodajo Pomurske turistične zveze, upravljavcev kulturne dediščine, organizacijo lokalnih dogodkov, srečanja članov društev in članov krajevne skupnosti, igro otrok v parkih, druženju družin ter nenazadnje prodajo lokalnih ponudnikov.

Območje LAS potrebuje premik v razvoju turizma, predvsem zaradi stanja na turističnem trgu, ki se sooča z največjo krizo svoje mlade zgodovine. Premik v drugi smeri od dosedanje klasične ponudbe masovnega turizma v smeri kriterijev za personalizirana turistična doživetja razpršenih območij kot je naše je z našega vidika edina možna smer razvoja.

Tudi zato ali prav zato bo potreben dvig kompetenc, upravljavcev potencialnih turističnih znamenitosti, podjetnikov s poudarkom na lokalnih ponudnikih prehrambnih in obrtniških produktov ter socialnih podjetij s storitvami in produkti, s področja prodaje in interpretacije novo nastalih turističnih produktov. V celotni zgodbi pa ne pozabljamo na srce socialnih podjetij in to so kadri. S tem projektom bomo nagovarjali predvsem ranljive člane naše družbe, mlade, starejše, brezposelne, Rome in invalide ter jim predstavili priložnosti zaposlovanja v turizmu v lokalnem okolju. 

Cilji operacije
Osnovni cilj projekta je skozi vlaganje v obnovo, kvalitetno interpretacijo in povezovanje manj znane kulturne dediščine, postopoma izboljšati privlačnost in obiskanost destinacije ter posledično izboljšati življenjske razmere prebivalcev na območju LAS.
Specifični cilji:

  • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti z oblikovanjem novih turističnih programov na konceptu ¨Live like a local¨ (3 produkti);
  • Razvoj inovativne storitve LUŠT-nih 360° z uvedbo virtualne realnosti (1 storitev);
  • Razvoj in delovanje turističnega partnerstva za skupen nastop na trgu (1 partnerstvo);
  • Prispevati k dvigu ozaveščenosti in povečanju kompetenc upravljavcev in ponudnikov storitev za interpretacijo produktov in ponudbe s poudarkom na socialnem podjetništvu (6 usposabljanj);
  • Obnoviti in vzpostaviti osnovne pogoje v večnamenskih objektih za kvalitetno predstavitev kulturne dediščine (3 x objekti);
  • Prispevati k izboljšanju infrastrukturnih pogojev in privlačnosti zunanjih rekreativnih površin z vlaganjem v kolesarsko, urbano in parkovno opremo ter igrala za otroke (2 x igrala, 2 x kolesa na izposojo, 1 x urbana oprema);


Rezultati operacije

  • Razviti celostni inovativni turistični produkti
  • Obnova kulturne dediščine in izgradnja nove turistične infrastrukture v podpori trženju kulturne dediščine
  • Izobraževalni dogodki 
  • Vzpostavitev sistema interpretacije kulturne dediščine kot del novega turističnega produkta na podlagi novo vzpostavljene partnerske mreže

Obdobje izvajanja operacije
03.01.2022 - 31.12.2022

Celotna vrednost operacije v EUR
275.373,26

Znesek sofinanciranja v EUR
196.079,17

Kontakt
Gabrijela Küzma, gabrijela.kuzma@beltinci.si, tel.02 541 35 80